در  پکیج دو مبدل یا مونوتریک از دو نوع مبدل استفاده می شود ،

  • مبدل اصلی (Gas water heat exchanger)
  • مبدل صفحه ای(Water  Heat exchanger)

در این پکیج دیواری برای تأمین گرمایش محیط از مبدل اصلی استفاده می گردد. به این صورت که در حالت زمستانی پمپ دستگاه فعال بوده و با گردش آب در مبدل اصلی گرمایش تأمین می گردد. حال زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم مصرفی را دارد پمپ دستگاه مجددا” فعال شده. وبا گردش آب شهر در مبدل صفحه ای ثانویه  آبگرم مصرفی را تأمین می کند . مبدل ثانویه به این گونه کار می کند که با قرار گیری  آب سرد مصرفی در مجاور آبگرمی که توسط مبدل اصلی ایجاد شده آبگرم مصرفی را تحویل می دهد .

VIRA PHE

در پکیج دو مبدل یا مونوتریک به جهت ثابت بودن دبی عبوری و کنترل بهتر دمای سیال ، گرادیان حرارت تحت کنترل بوده. و آبگرم مصرفی به صورت مطبوع بدست می آید. و ضمنا” در شرایط کارکرد یکسان ، با توجه به اینکه آبگرم مصرفی با شعله مشعل تماس مستقیم ندارد. تشکیل رسوب بر جدار داخلی مبدل صفحه ای به مراتب دیر تر از پکیج دیواری تک مبدل اتفاق می افتد .

ALFA LAVAL

مزایای پکیج دیواری دو مبدل:
  •  تولید آبگرم مصرفی یکنواخت
  • رسوب گیری کمتر