مبدل حرارتی صفحه ای از بخش‌های نسبتاً کمی تشکیل شده‌است. از آنجایی که این مبدل ها برای انتقال گرما به کار می‌روند، اجزای تشکیل دهنده مبدل ها به دریچه‌های ورودی و خروجی نیاز دارند تا مواد سیال بتوانند وارد و خارج از مبدل حرارتی شوند. این ماده‌ی سیال ممکن است مایع یا گاز باشد. چون سیالات اغلب با عنوان مایع شناخته می‌شوند، بنابراین ما از اصطلاح سیال استفاده می‌کنیم تا از هرگونه اشتباه و سردرگمی جلوگیری کنیم.

از واشرها (گسکت ) و صفحات برای جدا کردن مواد سیال و جلوگیری از مخلوط شدن آنها استفاده می‌شود. واشرها تنها به یک طرف از هر صفحه چسبانده می‌شوند.

صفحات از یک میله‌ی حمل کننده آویزان می‌شوند و با استفاده از پیچ‌های محکم، به هم بسته می‌شوند. هنگامی که صفحات به هم فشرده می‌شوند، به آنها “پشته‌ی صفحه” می‌گویند. میله‌ی هدایت کننده، تضمین می‌کند که زمانی که پشته‌ی صفحه باز و بسته می‌شود، صفحات به درستی همتراز می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله نقش انواع واشرها در مبدل های صفحه ای واشردار مراجعه نمایید.

آخرین بخش مورد نظر، دو پوششی است که در انتهای پشته‌ی صفحه قرار می‌گیرند. یک پوشش قابل جابجایی است در حالیکه پوشش دیگر، ثابت است. توجه داشته باشید که دریچه‌های ورودی و خروجی فقط بر روش پوشش ثابت سوار می‌شود.

Components of converters
اجزای تشکیل دهنده مبدل ها :
  •  پایه
  •  میله راهنما
  • قاب متحرک
  •  پیچ های فشاری
  • واشر
  •  صفحات حرارتی
  •  قاب ثابت
  •  میله حمل کننده صفحات
Components of heat exchangers alfa lavals