به منظور جلوگیری از جدا شدن چربی درشیر، غالباً قبل ازوارد شدن شیر به دستگاه پاستورایزاتور، آن را هموژن می کنند.
هدف ازبکارگیری دستگاه هموژنایزر اعمال مکانیکی برروی شیرخامه ومحصولات مایع به منظور فشردن وهمگن کردن گلبولهای چربی درآنهاست.

 

Homogenizer

شیر هموژن یا همگن شیری است که با استفاده از دستگاه های مکانیکی، چربی آن به طور کامل ریز و یک نواخت شده باشد. پس از استاندارد کردن شیر ، باید هموژن شود. بدون عملهموژن کردن ، چربی شیر جدا و به سطح آن بالا می رود.
چربی شیر چیزی است که به شیر طعم خامه ای می دهد.هموژنیزاسیون باعث یکنواخت شدن چربی شیر می شود و بافت خامه ای و طعم یکسانی می یابد.
دردستگاه هموژن کردن، سلولهای چربی شیر پس از عبور از سوراخهای بسیار ریز ، به اجزای کوچکتر شکسته می شوند، پروتئین های موجود در شیر به اطراف این اجزای کوچک می چسبند و از اتصال م

inline_homogenizer
Alfa Laval SHL Homogenizers

جدد آنها بهم  جلوگیری می کنند، لذا سلولهای شیر همیشه در شیر معلق می مانند و بهم متصل نمی شوند. تمام این فرایند در دستگاه هموژنایزر به روش مکانیکی انجام می پذیرد.
هموژنیزه با هموژن کردن، عمل سالم سازی نیست و فقط به منظور جلوگیری از جداشدن چربی از شیر و بهبود طعم آن انجام می شود.

مزایای فرایند هموژنیزاسیون

پایداری و همگن کردن شیر و جلوگیری از ایجاد سرشیر به ویژه وقتی که در بسته بندیهای پاکتی پر میشود، باعث ایجاد طعم مطبوع و ظاهر بهتری میگردد، ماندگاری بالایی ایجاد میکند.