در مبدل صفحه ای نیمه جوشی با جوش دادن پلیت ها به صورت دو به دو، صفحات دوقلو مبدل بوجود می آید که در ساخت مبدل های با همین نام کاربرد دارند. این صفحات نیم جوش در قاب مبدل های حرارتی صفحه ای گسکتی قرار می گیرند.