كلمه پاستوریزاسیون از نام دانشمند مشهور فرانسوي لوئي پاستور گرفته شده است ، يك ايتاليايي در سال 1765 پي برد كه جوشاندن باعث نگهداري آب گوشت مي شود در سال 1782شميدان سوئدي به نام شيلز با جوشاندن سركه مانع فساد آن شد . پاستوریزاسیون شير براي اولين