مبدل حرارتی صفحه ای تمام جوشی با پوسته پلیت از اواخر دهه ۱۹۹۰، مبدل های تمام جوشی با هدف تلفیق مزایای مبدل حرارتی صفحه ای واشردار و مبدل حرارتی پوسته لوله ، طراحی گردیده و مورد استفاده صنایع مختلف قرار گرفت .مهمترین بخش یک مبدل حرارتی صفحه ای تمام