مقدمه: تئوری انتقال حرارت در مبدل حرارتی صفحه ای تئوری انتقال حرارت در مبدل حرارتی صفحه‌ای، یکی از مباحث مهم در مهندسی حرارت است. این تئوری برای توصیف انتقال حرارت بین دو سطح صفحه‌ای (مثلاً دیواره‌ها یا پوسته‌های مبدل حرارتی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین