مبدل های حرارتی MARS مقدمه عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای، که یکی از اصلی‌ترین اجزای سیستم‌های حرارتی است،تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رطوبت و آلودگی قرار می‌گیرد. در این مقاله، تأثیر این دو عامل بر عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای بررسی می‌شود. بررسی تاثیر رطوبت بر عملکرد