مبدل حرارتی یا HEAT EXCHENGAR وسیله ای است,که بین دو یا چندین سیال حرارت را انتقال میدهد.