مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار یکی از انواع مبدل های گرمایی است که برای انتقال حرارت بین دو حالت مایع یا گاز استفاده می شود.