کاربرد مبدل حرارتی:

هیت اکسچنجر بر اساس اصول انتقال حرارت، حرارت را از یک محیط به محیط دیگر منتقل می‌کند.
این انتقال حرارت می‌تواند به سه روش انتقال حرارت، یعنی هدایت، تابش و جابجایی انجام شود.
در مبدل حرارتی، انتقال حرارت از طریق تماس مستقیم بین دو محیط صورت می‌گیرد.
این انتقال حرارت می‌تواند به صورت تک‌جریانی یا چندجریانی انجام شود.