مبدل حرارتی موتورخانه یکی از اجزای حیاتی در عملکرد موتورهای داخلسوز است.
این مبدل حرارتی مسئول انتقال حرارت تولید شده در موتور به محیط خارجی است و در نتیجه، برای حفظ عملکرد بهینه موتور و جلوگیری از افزایش دمای موتور، بسیار اهمیت دارد.