تحلیل عملکرد مبدل حرارتی پوسته و لوله، با استفاده از اصول انتقال حرارت و مکانیک سیالات، به بررسی انتقال حرارت بین سیال داغ درون لوله و سیال سرد درون پوسته می‌پردازد.