خصوصیات مکانیکی مبدل حرارتی صفحه ای واشردار یک مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار از صفحات ثابت، صفحات فشار دهنده و تجهیزات پنوماتیکی و یا مکانیکی و connection ports هاتشکیل شده است. سطح انتقال حرارت از یک سری صفحات با مجاری ورودی و خروجی تشکیل می‌شود.   مجموعه صفحات