جلسه اوپک پلاس OPEC این هفته که قراربود در تاریخ 26 نوامبر برگزار شود،به تاریخ 30 نوامبر انتقال پیدا کرد.