فهرست مطالب خرید مبدل حرارتی صفحه ای PHE مقدمه رسوب زدایی مبدل حرارتی صفحه ای به عنوان یک فرایند حیاتی در حفظ کارایی و کاربرد صحیح این مبدل‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رسوبات حرارتی یکی از چالش‌های مهم در عملکرد مبدل‌های حرارتی، به ویژه مبدل‌های حرارتی