مقدمه راندمان انواع مبدل حرارتی صفحه ای به عنوان نسبت حرارتی بین انتقال حرارت و توان مصرفی آن تعریف می‌شود. توان مبدل حرارتی صفحه ای معمولاً به صورت درصدی بیان می‌شود. مبدل حرارتی صفحه ای یک نوع مبدل حرارتی است که برای انتقال حرارت بین دو سیال