فهرست مطالب مقدمه:اهمیت کنترل فشار در مبدل حرارتی کنترل فشار در مبدل حرارتی صفحه ای اهمیت بسیار زیادی دارد،زیرا فشار مناسب درون مبدل حرارتی برای انجام عملکرد بهینه و ایمن فرآیند ضروری است. در زیر به برخی از اهمیت‌های کنترل فشار در مبدل حرارتی اشاره می‌کنم: 1.حفظ