27 نوامبر, 2023

By

No Comments

چرا جلسه اوپک پلاس این هفته عقب افتاد؟

جلسه اوپک پلاس OPEC این هفته که قراربود در تاریخ 26 نوامبر برگزار شود،به تاریخ 30 نوامبر انتقال پیدا کرد.

READ MORE +