برج خنک کننده با استفاده از فراهم کردن یک سطح وسیع جهت تماس آب با جریان هوا، تبخیر را آسان میکند. و موجب از دست رفتن گرمای نهان آب و ایجاد سرعت در خنک شدن آن میشود. Cooling Tower در کل این دستگاه با استفاده از تبادل