روش کنترل فشار در مبدل های حرارتی صفحه ای(افت فشار)